White tea

White tea

A citrus fragrance with notes of white tea.